Общи условия

 

Общи търговски условия

 

I.

Общи разпоредби

 

 1. Настоящите общи търговски условия (нататък в текста само „Търговски условия“) са валидни при покупка в интернет магазин dedoles.sk, чийто оператор е „Дедолес“ ООД (Dedoles s.r.o.), със седалище ул. „За Коничком“ №14, 902 01 гр. Пезинок, ЕИК: 46 706 305, записано в търговския регистър на Окръжен съд Братислава I, част ООД, партида № 81976/B, e-mail: zdravei@dedoles.bg , лице за контакт: Ярослав Храпко.
 2. Търговските условия са неразделна част от сключения договор за покупка между продавача от една страна и купувача от друга страна.
 3. Всички договорни отношения са сключени в съответствие с действащите наредби в Словашката република.
 4. В случай, че договорната страна е потребител, отношенията се уреждат неурегулирано с тези търговски условия според закон:
 • №. 40/1964 Д.в. Гражданския кодекс в по-късна редакция;
 • № 250/2007 Д.в. за защита на потребителя в по-късна редакция;
 • № 102/2014 Д. В. за защита на потребителя при продажба на стоки или предоставяне на услуги въз основа на договор, сключен от разстояние или на договор, сключен извън търговските помещения на продавача и за изменението и допълнението на някои закони в по-късна редакция;
 • №. 22/2004 Д.в. за електронната търговия и за изменението и допълнението на закон №. 128/2002 Д.в. за държавния контрол на вътрешния пазар по отношение защита на потребителя и за изменението и допълнението на някои закони в съответствие със закон № 284/2002 Д.в. в по-късна редакция.
 1. В случай, че договорната страна е предприемач, отношенията се уреждат неурегулирано с тези търговски условия според закон № 513/1991 Д.в. Търговския кодекс в по-късна редакция.

 

II.

Термини

 

 1. Потребителски договор е всеки договор, без оглед на правната форма, който се сключва между доставчика и потребителя.
 2. Продавач е дружество „Дедолес“ ООД, който управлява интернет магазин. Неговата дейност е продажба на стоки, посредством интернет магазин, който се намира на интернет страница dedoles.bg (нататък в текста само „интернет магазин“).
 3. Купувач е клиент, който въз основа на договор за покупка, влиза в договорно отношение с продавача.
 4. Клиент на нашия интернет магазин, може да бъде всяко физическо лице, способно на правни действия или юридическо лице, което проявява интерес да купи стоки от интернет магазина. За клиент, според настоящите търговски условия, при определени условия, се смята и трето лице, което клиентът в заявка, определи като лице, на което да бъде предадена поръчаната стока (нататък в текста „упълномощено лице“). Посочването на имената на упълномощено лице в заявката се смята за негово упълномощаване да получи поръчаната стока.

 

III.

Заявка и сключване на договор за покупка

 

 1. Купувачът си избира продукт въз основа на актуално предложение, публикувано в интернет магазина, своя избор потвърждава с кликване върху бутона „Купи“, попълване на формуляр за поръчка (имейл, в случай на покупка на стока и адрес за доставка), избира брой продукти (евентуално определя параметри на продукта) и избира начин за плащане (с наложен платеж, в брой при получаване). Заявки, извършени чрез интернет магазина са задължаващи. При изпращане на заявката, купувачът потвърждава с активно кликване, че се е запознал и е съгласен с настоящите търговски условия.
 2. Предложение за сключване на договор е поместването на предлаганата стока в интернет магазина, договорът възниква с изпращането на заявката от купувача и получаването ѝ от продавача. Без излишно забавяне след обработка на Вашата заявка на зададения от Вас имейл адрес ще изпратим потвърждение за получаване на заявката (приемане на заявка), което съдържа номер на заявката, наименование и спецификация на стоката, данни за цената на стоката и разходи за доставка (пощенски разходи), начин на плащане, данни за предполагаемия срок за доставка, данни за мястото, на което трябва да бъде доставена стоката, данни за продавача, евентуално друга информация. С получаването на потвърждаващ имейл, за приемане на Вашата заявка, се сключва договора за покупка.
 3. В случай, че имате създаден профил при нас, Вашата заявка ще бъде същевременно архивирана в секция „Моите заявки“, където ще имате достъп само Вие след влизане в профила. На имейл адреса на купувача, в случай на нужда, може да бъде изпращана и всяка друга допълнителна информация, свързана с неговата заявка.
 4. Договорните страни се договориха, че комуникацията между тях ще бъде осъществявана във формата на имейл съобщения.
 5. Купувачът е длъжен да заплати на продавача цената за стоката, договорена в потвърждението на заявката, включително разходите по доставката на стоката (нататък в текста само „покупна цена“) чрез наложен платеж на мястото на доставка на стоката, или чрез безкешов превод по сметка на продавача, посочена в потвърждението на заявката.
 6. Купувачът е длъжен да заплати на продавача покупната цена за договорената стока в срока, посочен в потвърждението на заявката, но най-късно обаче при получаване на стоката.
 7. Информацията за отделните стъпки при сключването на договора, произтичат от настоящите търговски условия, а купувачът винаги има възможност преди фактическото изпращане на заявката да провери същата и при необходимост да я коригира. Договорът се сключва на български език, ако за това не пречат обстоятелства от страна на продавача или купувача, възможно е договорът да бъде сключен и на друг, разбираем и за двете страни, език.
 8. Продавачът заедно със стоката, доставя на купувача и всички необходими документи, които имат отношение към стоката: фактура (данъчен документ), евент. Гаранционна карта (ако бъде предоставена от производителя).
 9. Клиентът може да откаже поръчката си по имейл или по телефона, ако тя все още не е обработена. За да откажете поръчката си, моля, попълнете формуляра за контакт.

 

IV.

Цена

 

 1. Всички цени на стоки и услуги са посочни като крайни, с включен съответен ДДС в размер, определен от валидните правни наредби на Словашката република (обикновено 20% - точната тарифа винаги ще намерите във фактурата), обаче не включва цената за доставка на стоката.
 2. Всички промоции са валидни до изчерпване на количествата, ако при конкретния продукт не е посочено нещо друго.
 3. Каквито и да било допълнителни отстъпки, които са предоставяни над рамката на отстъпките, посочени при отделните продукти на нашата интернет страница, индивидуални отстъпки за клиента или отстъпки, предоставени въз основа на сътрудничество с нашия интернет магазин с трети страни, не могат да се комбинират взаимно.
 4. Крайната цена е посочена във формуляра за заявка точно преди изпращането на заявката, посочена е с включен ДДС, евентуално с други данъци и такси (за опаковка, пощенски и др.), които потребителят, за да получи стоката или услугата, трябва да заплати. Тази цена продавачът не може да променя едностранно.

 

V.

Условия за доставка

 

 1. Стока, която е налична на склад се експедира на следващия работен ден.
 2. Стока, която не е налична на склад, винаги е означена като „В момента не е достъпна“ .
 3. Обичайното време за доставка на поръчката е в рамките на 30 дни, но в извънредни ситуации срокът за доставка може да бъде удължен, за което предварително се извиняваме. Ако поръчаните стоки или част от тях не могат да бъдат доставени в горепосочения срок, ние ще Ви информираме за тази ситуация възможно най-скоро и ще Ви информираме за очакваната дата на доставка или ще предложим доставка на алтернативна или подобна стока. Ако няма да можем да осигурим доставка на стоката в рамките на допълнителния срок, имате право да се откажете от договора и в случай на предварително платена поръчка, цената или част от нея ще Ви бъде възстановена в рамките на 14 дни по банковата сметка посочена от вас.
 4. Заявки обработваме всеки работен ден.

 

VI.

Място и начин на доставка

 

 1. Задължението за доставка на стока е изпълнено с предаването на стоката на клиента респ. на упълномощеното лице в заявката. Изпращаме стоката с куриерска фирма под формата на пакет, или пакет с наложен платеж на куриер. Към срока за доставка трябва обикновено да се добави 3-4 работни дни, в които протича доставянето на пратката до Вас при доставка с куриер.
 2. Ще Ви информираме по имейл, след като стоката бъде предадена на превозвача. Ако стоката не ви бъде доставена до 7 дни след нашия имейл, молим, свържете се с нас. Повече информация за Вашия пакет и възможните причини за неговото недоставяне, след проверка, ще Ви информираме по имейл. Ако имате регистриран профил при нас, може да видите по всяко едно време статуса на Вашата заявка в секция „Моите заявки“.
 3. Клиентът е длъжен да вземе стоката от уговореното място в договорения срок лично, или да осигури неговото получаване. Приемането на стоката клиентът потвърждава писмено в стоковата разписка, която е същевременно документ за плащане на стоката в случай на наложен платеж. Заедно със стоката, клиентът получава счетоводен документ (фактура), която същевременно служи и като гаранционна карта.
 4. Задължението за доставка на стока се смята за изпълнено и в случай, ако клиентът не приеме стоката в договореното врме и на договореното място, респ. откаже да приеме стоката. В случай, че клиентът не приеме стоката и стоката ни се върне обратно, имаме право, въз основа на договора за покупка да се откажем от договора за покупка и да изискаме от клиента възстановяване на разходите, свързани с връщането на стоката (продавачът има право за възстановяване на щети според (§420 от Гражданския кодекс), в размер на действителните разходи за неуспешен опит за доставка на заявката – пощенски разходи, свързани с връщането на стоката). Повторна доставка на пратка е възможна само по взаимно съгласие. Продавачът има право и да не се възползва от правото си за възстановяване на щети или да използва това си право само частично.
 5. Неотговаряме за забавена доставка на стока, поради грешно подаден адрес за доставка на получателя. Клиентът става собственик на стоката от момента на получаването ѝ на мястото за доставка. С получаването на стоката върху клиента се прехвърля опасността от случайно унищожение или случайна повреда.
 6. При приемането на пратката, клиентът има право да я провери, дали не е била повредена опаковката (механично повреждане, причинено от превоза) и дали стоката е без дефекти. В случай на видима щета на пратката или стоката, клиентът има право да не приеме пратката. В случай, че пратката е повредена, купувачът не приема стоката и попълва с фирмата за доставка протокол.

 

VII.

Начин на плащане, пощенски разходи и други такси

 

 1. Купувачът заплаща на продавача покупната цена:
  • С карта
  • С наложен платеж ( от 5,99 лв)
  • С банков превод по сметка: IBAN BG46CITI92501001013400,
   SWIFT/BIC код: CITIBGSF

Пълна информация за начините на плащане може да намерите https://www.dedoles.bg/nachini-na-plashtane .

 1. Купувачът може да използва ваучер за намаление, при неговото използване, на купувача се предоставя съответното намаление.
 2. Към посочената цена за стоката се добавят съответните куриерски разходи, според начина и адреса за доставка. Пълните условия за разходи на доставката, може да видите https://www.dedoles.bg/dostavka .
 3. Други такси, нито за опаковане, не начисляваме.
 4. Код за отстъпка:
  • използва се еднократно;

  • не може да се разменя срещу паричната си равностойност.

 5.  Стойността на кода за отстъпка е посочена с включен ДДС.
 6. Подаръчният ваучер може да се използва еднократно за покупка на стоки от онлайн магазина www.dedoles.bg до указаната дата (датата на валидност).
 7. Кодът върху ваучера трябва да се въведе в раздел „Код за отстъпка / Подаръчен ваучер“ в полето въведи номер на ваучер при създаване на поръчката.
 8. Стойността на ваучера е указана върху всеки ваучер като сума с включен ДДС.
 9. Ако общата стойност на поръчката/покупката е:
  • по-висока от стойността на ваучера, клиентът заплаща само остатъка от стойността;

  • по-ниска от стойността на ваучера, остатъкът се анулира без компенсация (ваучерът може да се използва само при една поръчка).

 10. За една поръчка може да се използва само един подаръчен ваучер.
 11. Подаръчния ваучер е валиден само в държавата на закупуване.
 12. Подаръчният ваучер не може да се разменя срещу паричната си равностойност.
 13. В случай на връщане на стоките, платени с подаръчен ваучер, тяхната стойност се възстановява под формата на нов ваучер на стойността на върнатите стоки.
 14. Последващите пощенски разходи се добавят към обявената цена на стоките в зависимост от използвания метод на доставка и адреса. Можете да разгледате условията за доставка тук.
 15. Продавачът предлага следните допълнителни услуги:
  • екологична опаковка;

  • сигурна доставка;

  • удължаване на срока за връщане.

 

VIII.

Дедолесни дребни

 

 1. При поръчка на dedoles.sk можете преди нейното потвърждаване да прецените, дали не бихте искали общата сума на Вашата заявка да бъде закръглена, а с цялата разлика да подпомогнете сметката на гражданско сдружение „За дървета“. Ако вземете такова решение, тази разлика, която наричаме „Дедолесни дребни“ изпращаме в пълен размер на сметката на гражданско сдружение „За дървета“. Дедолесните дребни обикновено изпращаме на сметката на гражданското сдружене „За дървета“ в обща сума веднъж месечно. Във Вашата фактура Дедолесните дребни ще бъдат упоменати на отделен ред. Позволяваме си да Ви предупредим, в случай, че сте платили предварително или вече сте получили и заплатили (с наложен платеж) а след това решите да върнете поръчката с молба за връщане на парите, сумата за Дедолесните дребни стандартно не връщаме, защото вече е преведена по сметката на гражданско сдружение „За дървета“ . Подробните условия за Дедолесните дребни може да видите https://www.dedoles.bg/dedolesni-drebni .

 

IX.

Гаранционен срок

 

 1. За всички, предлагани стоки е предоставена законоустановената гаранция от 24 месеца в случаите на използвана стока, или стока от базара най-малко 12 месеца, която започва да тече от момента на получаване на нещата от купувача.
 2. Ако върху стоката, нейната опаковка, или върху упътването за употреба има прикачен и означен срок за употреба, гаранционният срок няма да изтече преди да приключи този срок.
 3. При молба от купувача, продавачът е длъжен да предостави гаранцията в писмена форма (гаранционна карта). Ако характерът на стоките позволява, достатъчно е, и вместо гаранционна карта само, издаването на документ за покупка.
 4. Гаранционната карта съдържа информация за продавача (име и фамилия, търговско наименование или наименование на продавача, адрес на седалището му или адрес на извършване на дейността), съдържанието на гаранцията, нейния обем и условия, продължителност на гаранционния срок и данните, необходими за ползване на гаранцията. Ако гаранционната карта не съдържа тези данни, това не нарушава валидността на гаранцията.
 5. Чрез декларация в гаранционната карта, издавана от продавача или в реклама, продавачът може да предостави гаранция, надхвърляща обема на законната гаранция, условията и обемът на тази гаранция, определя продавачът в гаранционната карта.
 6. Гаранцията не се отнася до обикновената употреба.
 7. Гаранцията не се отнася до подаръци, които получите безплатно или печалби от конкурси.
 8. Правото на безплатен гаранционен сервиз отпада и в следните случаи:
  1. При непредоставяне на пълният комплект от стоката, включително с аксесоарите,
  2. Ако не съобщите за видими дефекти при получаването на стоката,
  3. При изтичане на гаранционния срок на стоката,
  4. Непрофесионално и неделикатно боравене или немарлива грижа към стоката,
  5. При механична повреда на стоката, причинена от купувача.
 9. За дефект не могат да се смятат промяна на стоката, която възниква по време на гаранционния срок в следствие на нейната употреба, или неправилно ползване, или неправилни действия, най-вече:
  1. Дефект, възникнал по време на гаранционния срок в следствие на нейната употреба или неправилно използване, или при недостатъчна или неподходяща грижа,
  2. Дефект, възникнал в следствие на естествени промени на материалите, от които е направена стоката,
  3. Дефект, възникнал в следствие на каквато и да било повреда от страна на купувача или трето лице, или при друго неправомерно действие.

 

X.

Сторниране на заявка

 

 1. Ако желаете да сторнирате Ваша заявка, която още не е обработена, възможно най-скоро се свържете с нас и посочете номера на Вашата заявка. Ако заявката Ви вече е платена, ще ви върнем парите най-късно до 14 дни по сметката, от която сте платили. В случай на плащане с карта (VISA, MasterCard) може този срок да се удължи, от гледна точка на процедурите в банката при връщане на пари от плащания с карта.
 2. Същевременно си запазваме правото да сторнираме Вашата заявка за стока, ако нямаме възможност да я доставим поради изчерпване на наличностите (разпродадени наличности или спиране да се предлага) или дори когато при полагане на всички усилия нямаме възможност да доставим стоката в договорения срок или за договорената цена, и/или осигуряването на стоката би ни причинило извънредни трудности или разходи в сравнение със стойността на поръчаната стока, в случай, че с вас не успеем да се договорим за резервно решение. За сторнирането на заявката ще Ви информираме незабавно по телефон или имейл. В случай, че сте заплатили покупната цена или част от нея, финансовите средства ще Ви бъдат върнати до 14 дни по сметката, от която сте заплатили, в случай че не се договорим нещо друго.

X.

Рекламация

 

 1. Продавачът е отговорен за дефектите, които има продадената вещ при получаването ѝ от купувача.
 2. Ако става въпрос за дефект, който може да се отстрани, купувачът има право същият да бъде отстранен безплатно, своевременно и кактo трябва. Продавачът е длъжен да отсррани дефекта без излишно отлагане. Купувачът може вместо отстраняване на дефекта да поиска замяна на стоката или ако дефектът се отнася само до част от стоката замяна само на резервната част, ако по този начин за продавача не възникнат несъразмерно високи разходи спрямо стойността на стоката или спрямо сериозността на дефекта. Продавачът може винаги, вместо отстраняване на дефект, да замени дефектната стока за такава без дефекти, ако това не причини на купувача сериозни трудности.
 3. Ако става въпрос за дефект, който не може да се отстрани и който пречи стоката да се използва нормално като стока без дефект, купувачът има право на замяна на стоката или има право да се откаже от договора за покупка. Същите права се отнасят до купувача и в случай, че става въпрос за отстраняване на дефект, ако купувачът не може, поради повторно появил се дефект след ремонт или при по-голям брой дефекти, да използва стоката. Ако става въпрос за други дефекти, които не могат да се отстранят, купувачът има право на съразмерно намаление от цената на стоката.
 4. Продавачът е длъжен да определи начина на уреждане на рекламацията веднага, а при по-сложните случаи до 3 работни дни от датата на предявяване на рекламацията, в някои случаи, най-вече ако се изисква сложна техническа оценка на състоянието на продукта или услугата, най-късно до 30 дни от датата на предявяване на рекламацията. След като се определи начина за уреждане на рекламацията, същата се обработва веднага, в някои случаи рекламацията може да се обрботи и по-късно; уреждането на рекламацията обаче не трябва да продължи повече от 30 дни от датата на нейното предявяване. След изтичането на срока за уреждане на рекламацията, потребителят има право да прекрати договора за покупка или има право на замяна на продукта за нов продукт.
 5. Продавачът потвърждава получаването на рекламацията незабавно и го изпраща на потребителя. Най-късно може да го изпрати заедно с документа за уреждане на рекламацията.
 6. Срокът от моментът на предявяване на рекламацията до момента на приключване на рекламационното дело (с предаване на ремонтирания продукт, писмена покана за нейното решение или нейното отхвърляне) не се включва в гаранционния срок. В случай на замяна на стока с нова, започва да тече нов гаранционен срок от момента на нейното получаване.
 7. При предявяване на рекламация през първите 12 месеца от датата на покупката, продавачът може да отхвърли рекламация само въз основа на писмена оценка от експерт; без оглед на резултата на оценката не може да се иска от потребителя да покрие разходите за експертната оценка, нито да плаща други разходи, свързани с експертната оценка.
 8. При предявяване на рекламация от потребителя след 12 месеца от датата на покупката, в случай, че продавачът я отхвърли, продавачът е длъжен в документа за уреждане на рекламацията да посочи, на кого може да изпрати стоката потребителя за експертна оценка. Ако стоката е изпратена на определеното лице за експертна оценка, разходите за експертната оценка както и всички други разходи, свързани с нея са за сметка на продавача без значение от резултата на експертната оценка. Ако потребителят докаже с експертната оценка отговорността на продавача за дефекта на стоката, може отново да предяви рекламация. По време на извършване на експертната оценка гаранционният срок не тече. Продавачът е длъжен да заплати на потребителя до 14 дни от датата на повторното предявяване на рекламацията, всички разходи, извършени за експертна оценка, както и всички други разходи свързани с нея. Така повторно предявена рекламация не може да бъде отхвърлена.
 9. За резултата от рекламацията купувачът ще бъде информиран незабавно след приключване на рекламационното дело по телефон или имейл. Документ за уреждане на рекламацията не е необходимо да се представя, ако потребителят има възможност да удостовери предявяването на рекламацията по друг начин.
 10. В случай на предявяване на рекламация, потребителят информира продавача за предявяването, посредством имейл (за да се постигне възможно най-бързо решаване на рекламацията) и изпраща стоката, опакована, съответстваща на изискванията на превоза заедно с описание на дефекта и копие от документа за покупка (евентуално и копие на гаранционна карта, ако е издадена такава) на адреса за връщане:

Dedoles s.r.o.                                                      Дедолес ООД

Logistics hub Interlogistica Ltd.                     Логистичен център на Интерлогистика

Western Industrial Zone – South                    Западна промишлена зона - Юг   

Varna 9000                                                         Варна 9000

 

 1. Купувачът има право на покриване на неизбежните разходи, които са му възникнали с предявяването на правата по отговорност за дефекти. В случай, че потребителят не е удовлетворен от начина, по който продавачът урежда неговата рекламация или има съмнения, че продавачът нарушава неговите права, има възможност да се обърне към продавача с искане за корекция. Ако продавачът отхвърли искането за корекция или не му отговори до 30 дни от дата на изпращаето му, потребителят има право да подаде иск за започване на алтернативно решение на своя спор според 12 от закон № 391/2015 Д.в. за алтернативното решаване на потребителски спорове и за изменението и допълнението на някои закони.
 2. Алтернативно решаване на спорове може да използва само потребител (физическо лице), което при сключването и изпълнението на потребителски договор не действа в рамките на предмета на своята фирмена дейност, работа или служба. Алтернативно решаване на спорове се отнася само до спор, между потребителя и продавача, чиято стойност надхвърля 20 евро, произтичаща от потребителския договор, сключен от разстояние.
 3. Субект на алтернативното решаване на спорове според 3 от закон № 391/2015 Д.в. може да поиска от Вас, за започване на решаване на спора, плащане на такса от 5 евро с ДДС. Иск може да подадете по начин определен според §12 от закон № 391/2015 Д.в. или чрез кликване на тази интернет страница https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.
 4. Потребителят може да използва за подаване на иск за алтернативно решаване на своя спор, използвайки платформата за решаване на спорове онлайн, която е достъпна на страница https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 5. Съответният субект за алтернативно решаване на потребителски спорове с продавач „Дедолес“ ООД е Словашката търговска инспекция (Slovenská obchodná inšpekcia)

Инспекторат СТИ със седалище в гр. Трнава за Трнавска област, ул. „Пекарска“ 23, ПК 917 01 Trnava1

tel.: 033/ 5512 689

e-mail: tt@soi.sk

или друго упълномощено юридическо лице, записано в списъка със субекти за алтернативно решаване на спорове, воден от Министерство на икономиката на Словашката република (списъкът е достъпен на страница http://www.mhsr.sk).

 

XI.

Отказване от договор

 

 1. Клиентът има право да се откаже от договора без посочване на причини в съответствие с 7 от закон № 102/2014 Д.в. за защита на потребителите при продажбата на стоки или предоставянето на услуги, въз основа на договор, сключен от разстояние извън търговските помещения на продавача и за изменението и допълнението на някои закони в по-късна редакция в срок от 14 дни от получаването на стоката. В случай, че в рамките на една заявка стоката е доставена отделно, срокът за отказване от договора тече от момента на получаването на стоката, която е доставена последна.
 2. Ако предмет на договора за покупка е доставката на стока, потребителят има право да се откаже от договора преди доставката на стоката. Ако клиентът се откаже от договора, с това се прекратява и всеки евентуален допълнителен договор (или анекс), свързан с него.
 3. В съответствие с 517 ал. 1 от Гражданския кодекс, клиентът може да се откаже само от част от предмета на договора (ако предмет на договора, респ. заявката е доставката на няколко броя стоки) в такъв случай, договорът се прекратява само в тази му част.
 4. Потребителят е длъжен, ако иска да използва това си право, да изпрати по имейл или с куриер писмен отказ от договора за покупка най-късно в последния ден от определения срок на адреса за контакт на продавача. Потребителят е длъжен след съобщаването, че прекратява договора, да изпрати по имейл или с куриер предмета на договора, от който се отказва заедно с цялата документация – напр. копие на фактурата, упътване и друга документация към стоката, която му е била доставена заедно със стоката, най-късно до 14 дни от датата на отказване от договора.
 5. Препоръчваме на купувачите да изпращат стоките без наложен платеж с куриер и застраховка на пратката и да си запазят бележка от куриерската фирма за изпращане на стоките.
 6. Отказването от договора купувачът трябва да направи в писмена форма по начин, напредизвикващ съмнение, че се отказва от договора, или под формата на запис на друг траен носител или с помощта на формуляр за рекламация, който е публикуван на https://www.dedoles.bg/zamyana-vrushtane-reklamatsiya (за запис кликнете на картинката, изберете възможност „Запиши файла“. След това може да го попълните на компютър и да го разпечатате).
 7. Отказ от договор за покупка според предходната точка на настоящите търговски и рекламационни условия трябва да съдържа, изисквани данни във формуляра, който е публикуван на страница https://www.dedoles.bg/zamyana-vrushtane-reklamatsiya , най-вече идентификация на купувача, номер и дата на заявката, точна спецификация на стоката, начин, по който продавачът да върне, вече прието плащане, най-вече номер на банкова сметка и на купувача
 8. Не ни изпращайте стока с наложен платеж, такава стока няма да бъде приемана.
 9. Операторът на онлайн магазина ще върне платените пари за стока или услуга, включително и разходите за транспорт по смисъла на 9 ал. 3) от закон № 102/2014 Д.в. както и разходите, удостоверени за поръчката на стока до 14 дни от датата а връчване на отказа от договора, при което обаче не е длъжен да върне парите преди да му бъде върната стоката или потребителят не докаже, че е изпратил стоката, това не е валидно в случай че продавачът предложи да си вземе стоката сам.  Потребителят е длъжен при прилагането на правата си за прекратяване на договора да му бъдат възстановени разходите за най-евтиния обикновен начин на доставка, предложен от продавача.
 10. В съответствие с 7 ал. 6 от закон № 102/2014 Д.в. клиентът не може да се откаже от договор, чийто предмет е:

- продажбата на стока, изработена според индиидуалните изисквания на потребителя, стока, изготвена по мярка или стока, предназначена специално за един потребител,

 1. Потребителят понася каквото и да било намаляване на стойността на стоката, което е било причинено от неговото ползване над рамките, необходими за установяването на функционалността или характеристиките на стоката.

 

XII.

Защита на личните данни

 

 1. Повече информация и точните условия за личните данни, тяхната обработка и защита ще намерите на: https://www.dedoles.bg/obrabotka-na-lichni-danni-za-marketingovi-tseli

 

XIII.

Бюлетин и имейли от нас

 

 1. При регистриране респ. създаване на заявка може да изберете, дали искате да получавате от нас редовно информация за новите продукти (средно веднъж седмично). Възможността за получаването на бюлетин може да изберете и индивидуално на страницата чрез въвеждане на своя имейл адрес, евентуално кликване върху линк в рамките на имейла, който сме ви изпратили. Разбира се, когато и да било можете да се откажете от получаването на бюлетин. На Вашия имейл адрес ще Ви информираме и относно обработването на Вашата заявка, достъпност или недостъпност на продукти, а също така ще Ви изпращаме и ваучери за намаление. На всички регистрирани поребители нередовно можем (максимум няколко пъти годишно) да изпратим и важна информация, която е свързана с управлението на нашия интерет магазин и използването на потребителския профил. Ако нашите имейли Ви досаждат, пишете ни на имейл zdravei@dedoles.bg или на marketing@dedoles.bg.

 

XIV.

Заключителни разпоредби

 

 1. Всички договорки между продавача и купувача се подчиняват на правния ред на Словашката република. Ако отношението, възникнало с договора за покупка съдържа международен елемент, страните се договарят, че отношението се управлява от правния ред на Словашката република. С настоящото не се накърняват правата на потребителя, произтичащи от общите задължителни правни разпоредби.
 2. Продавачът в отношенията си към купувача не е обвързан с никакви кодекси за поведение по смисъла на закон № 250/2007 Д.в. за защита на потребителя в по-късна редакция.
 3. Всички права към интернет страниците на продавача, най-вече авторските права към съдържанието, включително оформлението на страницата, снимки, филми, графики, запазени марки, лога и друго съдържание и елементи, принадлежат на продавача. Забранено е да се копират, променят или да се използват по друг начин интернет страниците или техни части без съгласието на продавача.
 4. Продавачът не носи отговорност за грешки, възникнали в следствие на действия на трети лица в интернет магазина или в следствие на наговото използване в конфликт с неговото предназначение. Купувачът няма право при използването на интернет страницата да използва методи, които биха могли да имат негативно влияние върху неговото действие и няма право да извършва никаква дейност, която би могла на него или на трети лица да позволи неоторизирано да въздействат или неоторизирано да използват програмното осигуряване или други части, съставящи интернет магазина и да използват интернет магазина или негови части, или софтуерно осигуряване по такъв начин, който да бъде в конфликт с неговото предназначение или цел.
 5. Договорът за покупка включително търговските условия се архивира от продавача в електронен вид и не е достъпна публично.
 6. Продавачът може да променя и допълва общите условия. С настоящата разпоредба не са засегнати правата и задълженията, възникнали след срока на действие на предходната редакция на търговските условия.
 7. Контрол над спазването на задълженията на продавача спрямо потребителя има Словашката търговска инспекция, конкретно отдел:

Инспекторат на СТИ със седашищя в гр. Трнава за Трнавска област ул. „Пекарска“ 23 (Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava1)

tel.: 033/ 5512 689

e-mail: tt@soi.sk

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Настоящите търговски условия са валидни във вида, публикуван на интернет страница dedoles.bg на датата, на която е изпратена заявката от купувача, които той приема без възражения, което също потвърждава с активно кликване при потвърждаване на заявката.  Операторът си запазва правото на евентуална промяна или допълнение на търговските условия. За сключване на договора за продажба обаче е валиден вариантът, който е бил актуален по време на изпращане на заявката.
 2. Настоящите условия влизат в сила на 30 ноември 2021 г. и отменят предишната редакция на общите условия.