Общи условия на играта

Условия на играта (по долу наричана само„играта“)

 

Организатор на играта

 

 1. Организатор на играта „наименование“ е фирмата „Дедолес“ ООД (Dedoles s.r.o.), със седалище ул. „За Коничком“ №14, 902 01 гр. Пезинок, ЕИК: 46 706 305, записано в търговския регистър на Окръжен съд Братислава I, част ООД, партида № 81976/B (по долу само „Дедолес“ и или „Организатор“).
 2. Този документ определя правилата на играта, общите условия за участие в играта, правата и задълженията на неговите участници и правилата за определяне на победителите в конкурса. Пълният документ на играта ще бъде наличен на уебсайта www.dedoles.bg (уебсайта на Организатора) и в седалището на Организтора.
 3. Целта на играта е реклама и насърчаване на продажбите на продуктите с марка Дедолес.
 4. Играта се провежда на територията на Република България.

 

Период на играта

 

Срокът на играта е определен за периода от dd.mm.yyyy г.  08:00 ч. до dd.mm.yyyy 16:00 ч. Победителите ще бъдат изтеглени на dd.mm.yyyy г. в hh: mm ч.

 • Право на участие в играта

 

Право на участие в играта имат всички физически лица над 18 години с постоянен адрес в Република България (по-долу наричани” участници”) които направят поръчка чрез електронния магазин на Организатора на www.dedoles.bg в периода на играта. Всеки, който изпълни тези условия, ще бъде автоматично включен в жребия. Ще има 1 победител (Х победители).

 

Правила на играта

 

 1. Само лица, посочени в чл. III. от настоящите условия.
 2. С участието си в играта участникът се съгласява с обработването и публикуването на своите данни в съответствие с настоящите условия.

Всяко физическо лице, което към момента на играта съгласно чл. II от настоящите условия отговаря на всички условия за участие в конкурса, посочени в тези условия.

Награда

 

 1. Победителя в играта печели ..................... ( 1 победител) alt. Победителя в играта може да спечели 1 от следните награди: ..................
 2. Наградата е осигурена от Организатора на играта.
 3. Наградите не могат да бъдат възстановени чрез съдебен ред.
 4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност.

 

Информиране на победител

 

 1. Името на победителя ще бъде публикувано от организатора ........................
 2. Победителят ще бъде уведомен писмено (SMS и / или електронна поща), на което победителят е длъжен да отговори в рамките на 48 часа. В случай че победителят не отговори в рамките на 48 часа, организаторът си запазва правото да направи ново теглене, за да предаде наградата на следващия победител.
 3. Наградите със стойност над 350 евро с ДДС подлежат на облагане с данък върху доходите на физическите лица в съответствие със Закона за данък върху доходите, изменен в частта от сумата над 350 евро с ДДС. Победителят носи отговорност единствено за облагане на печалбата. Организаторът е длъжен да уведоми победителя за стойността на наградата в рамките на 30 дни след обявяването на резултатите от Играта. Организаторът няма да възстанови на Участниците в играта всички разходи, които са направени във връзка с спечелването на Играта.

 

 • Получаване на награда

 

 1. Победителят е длъжен да предостави на организатора на играта необходимото сътрудничество, за да получи наградата си. Когато се свързва с победителя, организаторът има право да поиска от победителя в играта, съгласие за обработването на личните му данни като име, имейл, телефонен номер, адрес с цел публикуване, както и предаването и връчването на наградата.
 2. Предоставянето на такива данни на победителя е доброволно, но неподаването на такава информация ще се счита за несъдействие от страна на победителя, което е необходимо за предаване на наградата. Данните на победителя ще бъдат обработвани от организаторите за максимум 1 година от датата на предоставянето им.
 3. Предоставяйки горе посочените данни, победителят дава съгласие на организатора за обработването на такива данни и съгласие за публикуването на данните и името и фамилията (или FB име) в публикувания списък на победителите.

 

 • Загуба на награда

 

Ако победителят не изпълни условията, посочени в тези условия, той губи правото да спечели.

Важни условия на играта

 

 1. Организаторът на играта има право едностранно да промени правилата на играта, без никакво обезщетение, по време на неговата продължителност, да съкрати, отложи, спре или отмени играта.
 2. Организаторът си запазва правото да прецени редовността на участието на отделните състезатели, както и правото да изключи състезател от играта, ако се подозира някаква манипулация или влияние върху резултатите от конкурса.
 3. Участието в играта или печалбите не могат да бъдат налагани по законен начин или алтернативно да се изплащат в пари.
 4. Всички възражения срещу хода на играта могат да бъдат изпратени писмено на организатора на пощенския адрес, посочен в тези условия, в рамките на 3 работни дни от края на играта. Възраженията, изпратени по-късно, няма да бъдат разглеждани.
 5. Лица, които не отговарят на условията или не действат в нарушение на правилата, няма да бъдат включени в играта.
 6. Организаторът допълнително не гарантира доставката на съобщение, чрез което ще бъде изпратена информация за наградата.
 7. Изключени от играта са всички служители на организатора на играта, близки до тях лица и други съдействащи юридически и физически лица, участващи в тази игра, включително техните служители. Ако едно от тези лица стане победител, той / тя не може да получи награда, която се отнема в полза на организатора на конкурса.

 

Защита на личните данни

 

 1. Участникът в конкурса разбира, че с доброволното участие в играта  предоставя на организатора в съответствие със Закон № 18/2018 Д.в. относно защитата на личните данни, изменена (по-нататък „Закон за защита на личните данни“) и в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение такива данни за отмяна на Директива № 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните) (наричана по-нататък "Регламент") доброволно съгласие за обработка на лични данни до степен на идентификация и данни за контакт за продължителността на играта и награждаванетооценката но не повече от (1) година от датата на приключване на играта.
 2. С участието си в конкурса състезателят декларира, че е запознат с правата си съгласно Закона за защита на личните данни и Регламента.
 3. Информационни задължения по чл. 13 от Регламентът се изпълнява чрез условията за защита на личните данни, публикувани на уебсайта на Организатора (www.dedoles.bg).
 4. Предоставянето на лични данни е доброволно. Данните не се предоставят на трети старни.
 5. Личните данни ще бъдат предоставяни на трети страни само въз основа на специални разпоредби, напр. Данъчна служба, Българска търговска инспекция.
 6. Участникът в конкурса има право да оттегли съгласието си писмено на адреса на седалището на организатора, в противен случай съгласието изтича след 1 година.

 

Заключителни разпоредби

 

 1. Участвайки в конкурса, всеки участник се съгласява с правилата на този конкурс, посочени в тези общи условия. В същото време всеки състезател потвърждава, че се е запознал с настоящите условия.
 2. В случай на съмнение относно изпълнението на правилата на Играта, Организаторът взема решение за следващата процедура, която в същото време си запазва правото да промени настоящите Условия и / или условията на Играта след обявяването и.
 3. Тези Условия може да се изменят само чрез писмени изменения на тези Условия или чрез публикуване на нови Условия, които изцяло ще заменят старите Условия.
 4. Играта се организира като промоционална игра по смисъла на 4 ал. от Закон №. 30/2019 Д.в. относно хазарта и изменението на някои актове, както е изменено, и не е хазартна игра.
 5. Тези Условия не представляват официално предложение за сключване на договор според 276 ал. от Закон № 513/1991 Д. в. от Търговския кодекс с измененията или публично обещание съгласно § 850 ал. от Закон № 40/1964 Д. в. от Гражданския процесуален кодекс с измененията.
 6. Тези условия влизат в сила в деня на подписването им от законния представител на организатора на играта.